Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

19/10/2020 22:45

Đại hội đã tôn vinh 15 tập thể và 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua ngành GTVT giai đoạn 2016- 2020.

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X
Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Chùm ảnh: Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/chum-anh-toan-canh-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-nganh-gtvt-lan-thu-x-d483143.html


Hậu Hà