Bị CSGT xử phạt, muốn khiếu nại làm thế nào?

26/06/2019 15:14

CSGT được quyền dừng xe đang lưu thông trong mọi trường hợp? Khi CSGT phạt sai, người vi phạm khiếu nại thế nào?

Bị CSGT xử phạt, muốn khiếu nại làm thế nào?

Khi thấy quyết định xử phạt của CSGT không đúng, người vi phạm có thể đến trụ sở Đội, Phòng CSGT nơi lập biên bản để đưa ra căn cứ chứng minh mình không vi phạm. Khi người khiếu nại có đầy đủ chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của họ thì cán bộ, chiến sỹ CSGT lập biên bản sẽ phải chịu trách nhiệm và xin lỗi người vi phạm.

1. Hai hình thức khiếu nại: Bằng đơn và trực tiếp

Theo đó, tài xế vi phạm có thể khiếu nại mức xử phạt của CSGT bằng 2 hình thức là khiếu nại bằng đơn và trực tiếp đã được quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011. Trong đó:

Trường hợp khiếu nại bằng đơn: Người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại vào trong đơn. Đồng thời, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ phải do người khiếu nại thực hiện.

Bị CSGT xử phạt, muốn khiếu nại làm thế nào?Tài xế vi phạm có thể khiếu nại mức xử phạt của CSGT bằng 2 hình thức là khiếu nại bằng đơn và trực tiếp

Trường hợp người khiếu nại trực tiếp: Người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc người tiếp nhận khiếu nại có thể ghi lại vụ việc bằng văn bản, sau đó yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

2. Trình tự khiếu nại

Tại Điều 7 của Luật Khiếu nại 2011 quy định:

Khiếu nại lần đầu: Người khiếu nại sẽ đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính nếu có đủ căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Bị CSGT xử phạt, muốn khiếu nại làm thế nào?

Khiếu nại lần hai: Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

3. Thời hiệu khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT là 90 ngày

Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hiệu 90 ngày được tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Bị CSGT xử phạt, muốn khiếu nại làm thế nào?Thời hiệu khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT là 90 ngày

Cần chú ý đến các khiếu nại không được thụ lý giải quyết như: Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai… tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011.

Nguồn: Tổng hợp 


Hậu Hà