Cty TNHH CÔng nghiệp bao Cp VN

Lô số 8, đường 19A, KCN Biên Hòa 2