Công ty TNHH chính xác ngũ kim Nguyên Phú Việt Nam

Đường D2N3, KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương