Công ty BHNt Dai-ichi Life Việt Nam

650 QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tiếp nhận và hỗ trợ những khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng; - Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng; - Thực hiện các nghiệp vụ hành chính và hỗ trợ đại lý; - Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh; - Thực hiện thu/chi tiền mặt đối với các khoản thu/ chi của các hợp đồng khác nhau theo phiếu thu/chi tiền CS/DT/PT và các khoản thu khác theo phiếu thu kế toán; - Quản lý hoạt động hành chính văn phòng; - Thực hiện các công việc có liên quan theo sự phân công tại từng thời điểm.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY